TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios elekroninės parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste - Taisyklės) nustato Pardavėjo, (UAB „Projects and management“) bei Pirkėjo (asmens, perkančio paslaugas elektroninėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant paslaugas internetiniame puslapyje www.sportuoksavanoriuose.lt bei naudojantis jomis. Šių Taisyklių neatskiriama dalis yra Pardavėjo Vidaus tvarkos taisyklės. Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šia internetine parduotuve ir joje įsigytomis paslaugomis.
1.2. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis joms pritaria ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis, jeigu prieš naudodamasis elektroninės parduotuvės paslaugomis, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo atsisakyti užsakymo, jo nepateikdamas, nesinaudoti elektroninės parduotuvės paslaugomis, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės ir paslaugų teikimo Taisyklėmis. Pirkėjas suteikdamas teisę tretiesiems asmenims naudotis Pirkėjo įsigytomis paslaugomis yra pats atsakingas užtuos asmenis ir jų patiriamą arjų padarytą žalą, beisavorizika privaloužtikrinti, kad tokie asmenys būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių.
1.3. Pardavėjas gali keisti Taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Pirkėjui naudojantis paslaugomis, taikomos Taisyklės, galiojančios paslaugų pirkimo sutarties sudarymo momentu. Naujausia galiojanti Taisyklių redakcija yra skelbiama internetiniame puslapyje www.sportuoksavanoriuose.lt.
1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs paslaugų užsakymą, apmoka už paslaugas.
1.5. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, jei Pirkėjas nesilaiko savo įsipareigojimų ir/ar Taisyklių sąlygų. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjo ar su juo susijusiems asmenims nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. PASLAUGŲ PIRKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų (tinklinio/krepšinio/piklbolo/tekbolo aikštelių rezervacijų) grafikais ir paslaugų kainomis.
2.2. Pirkėjui perkant paslaugasturi būtinai nurodomi teisingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el.pašto adresas ir telefono numeris. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamasturi apie tai informuoti Pardavėją.
2.3. Patvirtindamas paslaugų užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo įvesti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Pirkėjas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti paslaugų/prekių pirkimą.
2.4. Aikštelės rezervuojamos einamojo mėnesio ribose. Administracija gali vienašališkai atšaukti ar perkelti rezervacijas, atliktas už einamojo mėnesio ribų.
2.5. Pirkėjui, kuris nori perkelti rezervacijos laiką, sumokėti už rezervaciją pinigai nėra grąžinami. Pirkėjas ne vėliau kaip 48 val. iki rezervuoto laiko pradžios, kreipiasi tel. +37061670092 (darbo laikas I-V 8:00-23:00, VI-VII 9:00-22:00) dėl rezervacijos perkėlimo į šalių suderintą kitą laiką. Nepriklausomai nuo pasirinktos aikštelės/laiko perkelto laiko, kaina išlieka ta pati ir keičiasi tik tuo atveju, kai perrezervuojamo laiko/aikštelės įkainis didesnis. Šiuo atveju pirkėjas primoka papildomą kainų skirtumą. Jei pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia anksčiau nurodytu kontaktu, laiko rezervacija nėra perkeliama ir Pirkėjo sumokėtos sumos nekompensuojamos.
2.6. Pirkėjas negali atšaukti savo rezervuoto laiko, sumokėti pinigai nėra grąžinami. Jei yra galimybė, Pardavėjas, pagal susitarimą su Pirkėju, gali perkelti rezervuotą laiką į kitą dieną likus ne mažiau nei 48 valandoms iki rezervacijos pradžios. Nepriklausomai nuo pasirinktos aikštelės/laiko perkelto laiko kaina išlieka ta pati ir keičiasi tik tuo atveju, kai perrezervuojamo laiko/aikštelės įkainis didesnis. Šiuo atveju pirkėjas primoka papildomą kainų skirtumą.
3. KAINOS
3.1. Paslaugų kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodytos eurais.
3.2. Pirkėjas iš karto nuo užsakymo patvirtinimo momento apmoka Pardavėjo nurodytą sumą už paslaugas. Paslaugos yra laikomos užsakytomis tik Pirkėjui apmokėjus Pardavėjo nurodyta sumą už paslaugas.
3.3. Pirkėjams, kurie yra pasirašę ilgalaikės aikštelių nuomos sutartis su Pardavėju, gali būti taikomi nuolatinio kliento įkainiai, kuriuos savo nuožiūra nustato Pardavėjas. Vienkartinis Pirkėjas, ar Pirkėjas nesudaręs ilgalaikės aikštelių nuomos sutarties, už paslaugas moka bendrais įkainiais. Pirkėjai, norintys pasinaudoti nuolatinio kliento įkainiais, iki paslaugų pirkimo internetinėje parduotuvėje turi kreiptis tel. +37061670092 ir, susiderinus sąlygas, pasirašyti atitinkamą sutartį.
4. PARDAVĖJO TEISĖS
4.1. Pirkėjui pažeidus savo įsipareigojimus, Taisykles, bandant pakenkti ar kenkiant elektroninės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti,sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis elektronine parduotuve.
4.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo.
4.3. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų ir nekompensuoja Pirkėjui patirtos žalos, jei Pirkėjas užsakė ir apmokėjo jam netinkamą paslaugą arba ne dėl Pardavėjo kaltės nepasinaudojo įsigytomis paslaugomis.
5. PARDAVĖJO PAREIGOS
5.1. Pardavėjas sudaro sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pirkėjui pasiteiravus dėl Taisyklėse neaptartų atvejų, iškilusių klausimų ar papildomos informacijos, Pardavėjas privalo suteikti reikiamą informaciją, pateikti nurodymus ir/ar paaiškinti taikomą tvarką.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje aikštelių rezervacijų 30 (trisdešimt) dienų laikotarpio grafikus ir kainas. Pirkėjas yra informuotas ir jam yra suprantama, jog vienu metu gali būti aikštelės rezervuojamos keliose vietose ar kelių pirkėjų vienu metu, todėl kol programa neatnaujinta einamuoju momentu gali būti nesutapimų ir sistema gali neleisti rezervuoti norimo laiko.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėją tretiesiems asmenims. Informacija prieinama tik UAB „Projects and management“ darbuotojams. Ji reikalinga tam, kad būtų galima kokybiškai, tinkamai ir saugiai suteikti Pirkėjo įsigytas paslaugas, informuoti apie paslaugų pasikeitimus, pateikti pasiūlymus, aktualią informaciją ar naujienas.
5.5. Jei naudotis rezervuota aikštele Pirkėjas negali dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki jo rezervuoto laiko pabaigos, kreiptis tel. +370 61670092 (darbo laikas: I- V 7:00-23:00, VI-VII 8:00-22:00). Patvirtintų esminių naudojimosi trukdžių atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo rezervacijos laiką perkelti į šalių suderintą kitą laiką be papildomo mokėjimo. Jei Pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia nurodytu telefonu ar nėra patvirtinami esminiai naudojimosi trukdžiai, laiko rezervacija nėra perkeliama ir Pirkėjo sumokėtos sumos nekompensuojamos.
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą elektroninėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.
6.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.
6.3. Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis, pažeidus Taisykles ir/ar jų sudėtinę dalį - Vidaus tvarkos taisykles, Pirkėjas įsipareigoja pilnai atlyginti pažeidimu Pardavėjui ar kitiems asmenims padarytą žalą, sumokėti Pardavėjui Vidaus tvarkos taisyklėse numatytas sankcijas.
6.4. Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis, patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą sportui, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį. Pirkėjas patvirtina, kad sporto aikštelės bei inventoriaus naudojimo metu jis, o taip pat tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis, prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.
6.5. Pardavėjas neatsako prieš Pirkėją už gretimų aikštelių pirkėjų, nuomininkų, lankytojų ar trečiųjų asmenų veiksmus ir dėl jų Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis, atsiradusią žalą, trukdymus, nepatogumus ir pan. Taip pat pats Pirkėjas atsakingas už aikštynuose bei jų pagalbinėse ar bendrose patalpose (erdvėse), įskaitant rūbinę bei rūbų spintą, paliktų Pirkėjo ir/ar trečiųjų asmenų, besinaudojančių Pirkėjo pirktomis paslaugomis, daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimą. Pardavėjas neatsako tokiems daiktams dingus ir jokios patirtos žalos neatlygina.
6.6. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Šios Taisyklės turi rašytinės tarp šalių sudarytos sutarties statusą, yra sudarytos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
7.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu. Jei ginčai ir nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčas perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo buveinės adresą.
7.3. Taisyklės bei jų priedai Pirkėjo perskaityti,turinys ir sąlygos suprastos bei priimtinos.

Vidaus tvarkos taisyklės

Visi UAB „Projects and management“ valdomos „Savanorių sporto arenos“ lankytojai bei jų svečiai privalo laikytis nurodytų elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su sporto centro patalpose ir/ar teritorijoje esančiais asmenimis. Šių vidaus tvarkos taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų laikomasis „Savanorių sporto arenos“ ( toliau – Arenos) lankytojų interesų, sudaryti geriausias sąlygas sportuoti ir tinkamai prižiūrėti Arenos aikšteles. Šios taisyklės ir jų pakeitimai/papildymai skelbiami interneto svetainėje www.sportuoksavanoriuose.lt ir/ ar skelbimų lentose. Laikoma, kad lankytojai su nurodytos vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija susipažinę ir atskirai nėra supažindinami.

1. Sporto Arena žiemos sezono metu (nuo rugsėjo 1d. iki gegužės 31 d.) dirba I-V  08:00-23:00 ir VI-VII 09:00-22:00, vasaros sezono metu (nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 31 d.) dirba I-V 09:00-23:00 ir VI-VII 09:00-21:00. Valstybinių švenčių metu Arenos darbo grafikas gali keistis. Arenos darbo laikas ir darbo laiko pakeitimai yra nurodomi interneto svetainėje www.sportuoksavanoriuose.lt ir/ar skelbimų lentoje.
2. Lankytojai Arenos paslaugomis gali naudotis jiems rezervuotu laiku. Žaidimo laikai yra rezervuojami iš anksto suderinus laiką tel. +37061670092 arba Pirkėjams naudojantis internetinės rezervavimo sistemos paslaugomis.
3. Pasibaigus nuomos laikui, lankytojai privalo nedelsiant palikti aikšteles/ patalpas kuriose treniravosi.
4. Lankytojai atvykę į Areną privalo:
4.2. Nusivilkti lauko drabužius ir persiauti lauko avalynę tambūre/rūbinėje. Sportinę aprangą galima persirengti antro aukšto persirengimo kambariuose.
4.3. Išeidami iš Arenos, palikti tvarkingas aikšteles ir persirengimo spinteles, jei buvo šiomis naudotasi.

4.4. Paliktus persirengimo kambarių spintelėse/rūbinėje daiktus UAB „Projects and management“ darbuotojai Arenos darbo laiko pabaigoje turi teisę paimti iš spintelių ir sudėti į radinių dėžę. Daiktai radinių dėžėje laikomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį, po to atitinkamai utilizuojami.

4.5. Esant poreikiui, sudėtus į krepšius asmeninius daiktus lankytojai gali atsinešti į nuomojamą aikštelę ir pasidėti taip, kad šie netrukdytų naudotis nuomojama aikštele ar kitiems Arenos lankytojams, žiūrovams bei svečiams.
4.6. Arenoje vykstančių varžybų ar treniruočių žiūrovai, organizatoriai privalo avėti vidaus patalpoms pritaikytą avaynę (šliures, sportinius batus) ir būti svečiams/žiūrovams/organizatoriams skirtose zonose, kurias nurodo UAB „Projects and management“ darbuotojai.
4.8. Naudojimosi aikštele metu avėti švarią sportinę avalynę, skirtą sportui bei tvarkingą sportinę aprangą.
4.9. Laikytis higienos reikalavimų.
5. Lankytojams draudžiama:
5.1. Aikštelėse sportuoti basomis, avint lauko avalynę, futbolui skirtą avalynę ar avalynę kuri braižo ir /ar gadina Arenos aikštynų zonų grindų dangą ir/ar palieka spalvotus dryžius. Apgadinus grindų dangą lankytojas privalo sumokėti 100 eurų baudą.
5.2. Griežtai draudžiama neštis lauko avalynę į antro aukšto persirengimo kambarius ar aikštelių zoną. Lauko avalynė privalo būti palikta pirmo aukšto rūbinėje tam skirtose vietose. Į  aikštelių zonas griežtai draudžiama eiti su aukštakulniais batais. Tokią avalynę lankytojas privalo nusiauti ir palikti pirmo aukšto rūbinėje. Varžybų žiūrovai ir organizatoriai lauko batus privalo palikti pirmojo aukšto rūbinėje, su lauko batais jiems į areną įeiti griežtai draudžiama.
5.3. Vaikščioti po kitų žaidėjų/lankytojų žaidimo zonas, kai vyksta žaidimas.
5.4. Į aikštelių zoną  atsinešti maisto ar gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų, (lankytojai gali pasiimti atsigerti į sporto zonas tik tuo atveju jeigu gėrimai yra plastikinėje, užsukamoje taroje).
5.5. Kramtyti kramtomą gumą, ją lipdyti ant dangos, sienų ar salės inventoriaus. Už šio reikalavimo nesilaikymą baudžiama 50 eurų bauda.
5.6. Naudotis ir treniruotis sugedusiais ar netvarkingais įrenginiais. Apie pastebėtą įrenginio gedimą nedelsiant privalo informuoti Arenos darbuotojus.
5.7. Lankytis neblaiviems asmenims, rėkauti švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, spjaudyti ant grindų, lipti ant konstrukcijų, turėklų, dekoracijų, daužyti sporto inventorių ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitaip gadinti Arenos aikštynų/zonų inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems asmenims, vaikus palikti be suaugusiųjų priežiūros.
5.8. Lankytis asmenims su gyvūnais, asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų asmenų sveikatai ir/ar gyvybei.
6. Nesilaikant nustatytos tvarkos lankytojui išrašomas baudos kvitas. Visus padarytus nuostolius privaloma atlyginti. Arenos administracija už nusižengimus Vidaus tvarkos taisyklėms turi teisę nedelsiant apriboti lankymąsi Arenoje ir/ar skirti baudą (-as). Bauda už Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą , už kurį nenumatyta kitokia sankcija, yra 40 eurų. Už pakartotinį to paties taisyklių reikalavimo pažeidimą asmenys įsipareigoja mokėti 80 eurų.
7. Vienkartines paslaugas išsipirkę lankytojai privalo pateikti administratoriams asmens duomenis patvirtinantį dokumentą.
8. Lankytojui neatvykus rezervuotu laiku, pinigai nėra grąžinami.
9. Šios taisyklės gali būti papildytos ir / ar pakeistos vienašališkai UAB „Projects and management“ iniciatyva.
10. Asmenys įsigydami bet kokią paslaugą įsipareigoją sutikti ir laikytis bet kokių Taisyklių pakeitimų ir/ar papildymų.